Program w C++

Program w C++

Program w języku C + + jest funkcją o standardowej nazwie main i jako funkcja może przyjmować parametry i zwracać wynik. Program składa się z:

• dyrektyw kompilatora,

• nagłówka programu,

• bloku instrukcji.

Nagłówek programu specyfikuje typ parametru przekazywanego do programu (umieszczony w nawiasach) oraz typ wartości zwracanej przez program do środowiska. Jeżeli program nie przyjmuje parametrów i nie zwraca wyników, nazwa typu wartości zwracanej oraz nazwa typu parametru jest oznaczona słowem kluczowym void. Blok programu zawiera deklaracje, definicje i instrukcje i jest umieszczony w nawiasach klamrowych { }. Struktura takiego programu jest następująca:

# include <nazwa_pliku_nagl_stand> //dyrektywa kompilatora

void main(void)//naglówek programu

{…}// blok programu

Program może być podzielony na części zwane modułami.