Dyrektywy dla kompilatora – C++

Dyrektywy dla kompilatora – C++

Dyrektywy sterujące pracą kompilatora są oznaczonymi znakiem # i najczęściej poprzedzają program.

Dyrektywa include

Dyrektywa include podaje nazwę pliku nagłówkowego modułu, którego zawartość jest włączana do programu. Można włączać moduły standardowe zawierające typowe funkcje języka wykorzystywane w programie (nazwa jest umieszczana w nawiasach kątowych <>) lub moduły własne (nazwa jest umieszczana pomiędzy cudzysłowami ”  „):

# include <stdio.h> //moduł standardowy
# include „slownik.h” // moduł własny

Dyrektywa define

Dyrektywa define deklaruje stałą tekstową zastępowaną w tekście programu napisem reprezentującym wartość stałej:

# define nazwa_stalej wartosc_stalej

np. stałą n:

# define n 100

Dyrektywa kompilacji warunkowej ifndef endif

Dyrektywa kompilacji warunkowej ifndef endif warunkowo kompiluje moduł, jeżeli stała wykorzystywana w warunku nie jest zdefiniowana, i wówczas dyrektywa define definiuje stałą. W przeciwnym przypadku kompilacja nie zachodzi. Pomiędzy ifndef a endif umieszcza się treść modułu nagłówkowego:

# ifndef stala_modulu

# define stala_modulu

deklaracje_modulu

# endif