GPT-3

GPT-3

Generatívny vopred vyškolený transformátor 3 (GPT-3) je autoregresný jazykový model, ktorý pomocou hlbokého učenia vytvára text podobný človeku. Toto je predikčný model jazyka tretej generácie v sérii GPT-n (a nástupca GPT-2) stworzony przez